July
August
1
1 Sam
 
Isa
 
Rev
 
2
1 Sam
 
Isa
 
Matt
 
3
1 Sam
 
Isa
 
Matt
 
4
1 Sam
 
Isa
 
Matt
 
5
5
1 Sam
 
Isa
 
Matt
 
6
6
1 Sam
 
Isa
 
Matt
 
7
7
1 Sam
 
Isa
 
Matt
 
8
8
1 Sam
 
Isa
 
Matt
 
9
9
1 Sam
  21,22
Isa
  65
Matt
 
10
1 Sam
  23
Isa
  66
Matt
  11
11
1 Sam
  24
Jer
  1
Matt
  12
12
1 Sam
  25
Jer
  2
Matt
  13
13
1 Sam
  26,27
Jer
  3
Matt
  14
14
1 Sam
  28
Jer
  4
Matt
  15
15
1 Sam
  29,30
Jer
  5
Matt
  16
16
1 Sam
  31
Jer
  6
Matt
  17
17
2 Sam
  1
Jer
  7
Matt
  18
18
2 Sam
  2
Jer
  8
Matt
  19
19
2 Sam
  3
Jer
  9
Matt
  20
20
2 Sam
  4,5
Jer
  10
Matt
  21
21
2 Sam
  6
Jer
  11
Matt
  22
22
2 Sam
  7
Jer
  12
Matt
  23
23
2 Sam
  8,9
Jer
  13
Matt
  24
24
2 Sam
  10
Jer
  14
Matt
  25
25
2 Sam
  11
Jer
  15
Matt
  26
26
2 Sam
  12
Jer
  16
Matt
  27
27
2 Sam
  13
Jer
  17
Matt
  28
28
2 Sam
  14
Jer
  18
Rom
  1,2
29
2 Sam
  15
Jer
  19
Rom
  3,4
30
2 Sam
  16
Jer
  20
Rom
  5,6
31
2 Sam
  17
Jer
  21
Rom
  7,8
1
2 Sam
 
Jer
 
Rom
  9
2
2 Sam
  19
Jer
 
Rom
 
3
2 Sam
  20,21
Jer
 
Rom
 
4
2 Sam
  22
Jer
 
Rom
 
5
2 Sam
  23
Jer
 
Rom
 
6
2 Sam
  24
Jer
 
Mark
 
1
7
1 King
  1
Jer
 
Mark
 
2
8
1 King
  2
Jer
 
Mark
 
3
9
1 King
  3
Jer
  30
Mark
 
4
10
1 King
  4,5
Jer
  31
Mark
  5
11
1 King
  6
Jer
  32
Mark
  6
12
1 King
  7
Jer
  33
Mark
  7
13
1 King
  8
Jer
  34
Mark
  8
14
1 King
  9
Jer
  35
Mark
  9
15
1 King
  10
Jer
  36
Mark
  10
16
1 King
  11
Jer
  37
Mark
  11
17
1 King
  12
Jer
  38
Mark
  12
18
1 King
  13
Jer
  39
Mark
  13
19
1 King
  14
Jer
  40
Mark
  14
20
1 King
  15
Jer
  41
Mark
  15
21
1 King
  16
Jer
  42
Mark
  16
22
1 King
  17
Jer
  43
1 Cor
  1,2
23
1 King
  18
Jer
  44
1 Cor
  3
24
1 King
  19
Jer
  45,46
1 Cor
  4,5
25
1 King
  20
Jer
  47
1 Cor
  6
26
1 King
  21
Jer
  48
1 Cor
  7
27
1 King
  22
Jer
  49
1 Cor
  8,9
28
2 King
  1,2
Jer
  50
1 Cor
  10
29
2 King
  3
Jer
  51
1 Cor
  11
30
2 King
  4
Jer
  52
1 Cor
  12,13
31
2 King
  5
Lam
  1
1 Cor
  14